Traditional

六州

皇撫極,明德貫乾坤。
信星列,卿雲爛,輝亙紫微垣。
思報貺,明詔祠宮,練時搜曠典,紫畤觚壇,昭孝德,親禦和鑾。
振鷺玉珊珊。
精純謁款,膋蕭爌煬。
黃流湛淡,百末布生蘭。
扣天閽,延飛駕,相仿佛,降雲端。
神光集,嘉響應,靄靄萬衣冠。
竣熙事清曉輕寒。
恣榮觀。
華衣霧縠般般。
乾坤並貺慶君歡。
翹首聖恩寬。
遵皇極,沛天澤,靈心懌,龜鼎永尊安。

Simplified

六州

皇抚极,明德贯乾坤。
信星列,卿云烂,辉亘紫微垣。
思报贶,明诏祠宫,练时搜旷典,紫畤觚坛,昭孝德,亲御和銮。
振鹭玉珊珊。
精纯谒款,膋萧爌炀。
黄流湛澹,百末布生兰。
扣天阍,延飞驾,相彷佛,降云端。
神光集,嘉响应,霭霭万衣冠。
竣熙事清晓轻寒。
恣荣观。
华衣雾縠般般。
乾坤并贶庆君欢。
翘首圣恩宽。
遵皇极,沛天泽,灵心怿,龟鼎永尊安。

Pronunciation

liù zhōu

huáng fǔ jí , míng dé guàn qián kūn 。
xìn xīng liè , qīng yún làn , huī gèn zǐ wēi yuán 。
sī bào kuàng , míng zhào cí gōng , liàn shí sōu kuàng diǎn , zǐ zhì gū tán , zhāo xiào dé , qīn yù hé luán 。
zhèn lù yù shān shān 。
jīng chún yè kuǎn , liáo xiāo kuàng yáng 。
huáng liú zhàn dàn , bǎi mò bù shēng lán 。
kòu tiān hūn , yán fēi jià , xiāng páng fó , jiàng yún duān 。
shén guāng jí , jiā xiǎng yīng , ǎi ǎi wàn yī guān 。
jùn xī shì qīng xiǎo qīng hán 。
zī róng guān 。
huá yī wù hú bān bān 。
qián kūn bìng kuàng qìng jūn huān 。
qiáo shǒu shèng ēn kuān 。
zūn huáng jí , pèi tiān zé , líng xīn yì , guī dǐng yǒng zūn ān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.