Traditional

六年冬暮贈崔常侍晦叔 時為河南尹。

鬢毛霜一色,光景水爭流。
易過唯冬日,難銷是老愁。
香開綠蟻酒,暖擁褐綾裘。
已共崔君約,樽前倒即休。

Simplified

六年冬暮赠崔常侍晦叔 时为河南尹。

鬓毛霜一色,光景水争流。
易过唯冬日,难销是老愁。
香开绿蚁酒,暖拥褐绫裘。
已共崔君约,樽前倒即休。

Pronounciation

liù nián dōng mù zèng cuī cháng shì huì shū shí wéi hé nán yǐn 。

bìn máo shuāng yī sè , guāng jǐng shuǐ zhēng liú 。
yì guò wéi dōng rì , nán xiāo shì lǎo chóu 。
xiāng kāi lǜ yǐ jiǔ , nuǎn yōng hè líng qiú 。
yǐ gòng cuī jūn yuē , zūn qián dǎo jí xiū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.