Traditional

六年寒食洛下宴遊贈馮李二少尹

豐年寒食節,美景洛陽城。
三尹皆強健,七日盡晴明。
東郊蹋青草,南園攀紫荊。
風拆海榴艷,露墜木蘭英。
假開春未老,宴合日屢傾。
珠翠混花影,管弦藏水聲。
佳會不易得,良辰亦難並。
聽吟歌暫輟,看舞杯徐行。
米價賤如土,酒味濃於餳。
此時不盡醉,但恐負平生。
殷勤二曹長,各捧一銀觥。

Simplified

六年寒食洛下宴游赠冯李二少尹

丰年寒食节,美景洛阳城。
三尹皆强健,七日尽晴明。
东郊蹋青草,南园攀紫荆。
风拆海榴艳,露坠木兰英。
假开春未老,宴合日屡倾。
珠翠混花影,管弦藏水声。
佳会不易得,良辰亦难并。
听吟歌暂辍,看舞杯徐行。
米价贱如土,酒味浓于饧。
此时不尽醉,但恐负平生。
殷勤二曹长,各捧一银觥。

Pronunciation

liù nián hán shí luò xià yàn yóu zèng féng lǐ èr shǎo yǐn

fēng nián hán shí jié , měi jǐng luò yáng chéng 。
sān yǐn jiē qiáng jiàn , qī rì jìn qíng míng 。
dōng jiāo tà qīng cǎo , nán yuán pān zǐ jīng 。
fēng chāi hǎi liú yàn , lù zhuì mù lán yīng 。
jiǎ kāi chūn wèi lǎo , yàn hé rì lǚ qīng 。
zhū cuì hùn huā yǐng , guǎn xián cáng shuǐ shēng 。
jiā huì bù yì dé , liáng chén yì nán bìng 。
tīng yín gē zàn chuò , kàn wǔ bēi xú xíng 。
mǐ jià jiàn rú tǔ , jiǔ wèi nóng yú xíng 。
cǐ shí bù jìn zuì , dàn kǒng fù píng shēng 。
yīn qín èr cáo cháng , gè pěng yī yín gōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.