Traditional

六年春贈分司東都諸公

我為同州牧,內愧無才術。
忝擢恩已多,遭逢幸非一。
偶當谷賤歲,適值民安日。
郡縣獄空虛,鄉閭盜奔逸。
其間最幸者,朝客多分秩。
行接鴛鷺群,坐成芝蘭室。
時聯拜表騎,間動題詩筆。
夜雪秉燭遊,春風攜榼出。
花教鶯點檢,柳付風排比。
法酒淡清漿,含桃裊紅實。
洛童調金管,盧女鏗瑤瑟。
黛慘歌思深,腰凝舞拍密。
每因同醉樂,自覺忘衰疾。
始悟肘後方,不如杯中物。
生涯隨日過,世事何時畢。
老子苦乖慵,希君數牽率。

Simplified

六年春赠分司东都诸公

我为同州牧,内愧无才术。
忝擢恩已多,遭逢幸非一。
偶当谷贱岁,适值民安日。
郡县狱空虚,乡闾盗奔逸。
其间最幸者,朝客多分秩。
行接鸳鹭群,坐成芝兰室。
时联拜表骑,间动题诗笔。
夜雪秉烛游,春风携榼出。
花教莺点检,柳付风排比。
法酒淡清浆,含桃袅红实。
洛童调金管,卢女铿瑶瑟。
黛惨歌思深,腰凝舞拍密。
每因同醉乐,自觉忘衰疾。
始悟肘后方,不如杯中物。
生涯随日过,世事何时毕。
老子苦乖慵,希君数牵率。

Pronunciation

liù nián chūn zèng fēn sī dōng dū zhū gōng

wǒ wéi tóng zhōu mù , nèi kuì wú cái shù 。
tiǎn zhuó ēn yǐ duō , zāo féng xìng fēi yī 。
ǒu dāng gǔ jiàn suì , shì zhí mín ān rì 。
jùn xiàn yù kōng xū , xiāng lǘ dào bēn yì 。
qí jiān zuì xìng zhě , zhāo kè duō fēn zhì 。
xíng jiē yuān lù qún , zuò chéng zhī lán shì 。
shí lián bài biǎo qí , jiān dòng tí shī bǐ 。
yè xuě bǐng zhú yóu , chūn fēng xié kē chū 。
huā jiào yīng diǎn jiǎn , liǔ fù fēng pái bǐ 。
fǎ jiǔ dàn qīng jiāng , hán táo niǎo hóng shí 。
luò tóng diào jīn guǎn , lú nǚ kēng yáo sè 。
dài cǎn gē sī shēn , yāo níng wǔ pāi mì 。
měi yīn tóng zuì lè , zì jué wàng shuāi jí 。
shǐ wù zhǒu hòu fāng , bù rú bēi zhōng wù 。
shēng yá suí rì guò , shì shì hé shí bì 。
lǎo zǐ kǔ guāi yōng , xī jūn shù qiān shuài 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.