Traditional

六年秋重題白蓮

素房含露玉冠鮮,紺葉搖風鈿扇圓。
本是吳州供進藕,今為伊水寄生蓮。
移根到此三千裏,結子經今六七年。
不獨池中花故舊,兼乘舊日采花船。

Simplified

六年秋重题白莲

素房含露玉冠鲜,绀叶摇风钿扇圆。
本是吴州供进藕,今为伊水寄生莲。
移根到此三千里,结子经今六七年。
不独池中花故旧,兼乘旧日采花船。

Pronunciation

liù nián qiū zhòng tí bái lián

sù fáng hán lù yù guān xiān , gàn yè yáo fēng diàn shàn yuán 。
běn shì wú zhōu gōng jìn ǒu , jīn wéi yī shuǐ jì shēng lián 。
yí gēn dào cǐ sān qiān lǐ , jié zǐ jīng jīn liù qī nián 。
bù dú chí zhōng huā gù jiù , jiān chéng jiù rì cǎi huā chuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.