Traditional

六年立春日人日作

二日立春人七日,盤蔬餅餌逐時新。
年方吉鄭猶為少,家比劉韓未是貧。
鄉園節歲應堪重,親故歡遊莫厭頻。
試作循潮封眼想,何由得見洛陽春?
[分司致仕官中,吉傅,鄭諮議最老,韓庶子,劉員外尤貧。
循,潮,封三郡客皆洛下舊遊也。
]

Simplified

六年立春日人日作

二日立春人七日,盘蔬饼饵逐时新。
年方吉郑犹为少,家比刘韩未是贫。
乡园节岁应堪重,亲故欢游莫厌频。
试作循潮封眼想,何由得见洛阳春?
[分司致仕官中,吉傅,郑谘议最老,韩庶子,刘员外尤贫。
循,潮,封三郡客皆洛下旧游也。
]

Pronunciation

liù nián lì chūn rì rén rì zuò

èr rì lì chūn rén qī rì , pán shū bǐng ěr zhú shí xīn 。
nián fāng jí zhèng yóu wéi shǎo , jiā bǐ liú hán wèi shì pín 。
xiāng yuán jié suì yīng kān zhòng , qīn gù huān yóu mò yàn pín 。
shì zuò xún cháo fēng yǎn xiǎng , hé yóu dé jiàn luò yáng chūn ?
[ fēn sī zhì shì guān zhōng , jí fù , zhèng zī yì zuì lǎo , hán shù zǐ , liú yuán wài yóu pín 。
xún , cháo , fēng sān jùn kè jiē luò xià jiù yóu yě 。
]

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.