Traditional

六日雲重有雪意獨酌

遍遊藪澤一漁舠,盡歷風霜隻縕袍。
天為念貧偏與健,人因見嬾誤稱高。
地連海澨濤聲近,雲冒山椒雪意豪。
偶得名樽當痛飲,涼州那得直蒲萄。

Simplified

六日云重有雪意独酌

遍游薮泽一渔舠,尽历风霜只縕袍。
天为念贫偏与健,人因见嬾误称高。
地连海澨涛声近,云冒山椒雪意豪。
偶得名樽当痛饮,凉州那得直蒲萄。

Pronunciation

liù rì yún zhòng yǒu xuě yì dú zhuó

biàn yóu sǒu zé yī yú dāo , jìn lì fēng shuāng zhī yùn páo 。
tiān wéi niàn pín piān yǔ jiàn , rén yīn jiàn lǎn wù chēng gāo 。
dì lián hǎi shì tāo shēng jìn , yún mào shān jiāo xuě yì háo 。
ǒu dé míng zūn dāng tòng yǐn , liáng zhōu nà dé zhí pú táo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.