Traditional

六月三日夜聞蟬

荷香清露墜,柳動好風生。
微月初三夜,新蟬第一聲。
乍聞愁北客,靜聽憶東京。
我有竹林宅,別來蟬再鳴。
不知池上月,誰撥小船行?

Simplified

六月三日夜闻蝉

荷香清露坠,柳动好风生。
微月初三夜,新蝉第一声。
乍闻愁北客,静听忆东京。
我有竹林宅,别来蝉再鸣。
不知池上月,谁拨小船行?

Pronunciation

liù yuè sān rì yè wén chán

hé xiāng qīng lù zhuì , liǔ dòng hǎo fēng shēng 。
wēi yuè chū sān yè , xīn chán dì yī shēng 。
zhà wén chóu běi kè , jìng tīng yì dōng jīng 。
wǒ yǒu zhú lín zhái , bié lái chán zài míng 。
bù zhī chí shàng yuè , shuí bō xiǎo chuán xíng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.