Traditional

六月十四日微雨極涼

湖上清秋近,齋中白日長。
雲來樹收影,雨過土生香。
蓮小紅衣濕,瓜甘碧玉涼。
晚來幽興極,移榻近方塘。

Simplified

六月十四日微雨极凉

湖上清秋近,斋中白日长。
云来树收影,雨过土生香。
莲小红衣湿,瓜甘碧玉凉。
晚来幽兴极,移榻近方塘。

Pronunciation

liù yuè shí sì rì wēi yǔ jí liáng

hú shàng qīng qiū jìn , zhāi zhōng bái rì cháng 。
yún lái shù shōu yǐng , yǔ guò tǔ shēng xiāng 。
lián xiǎo hóng yī shī , guā gān bì yù liáng 。
wǎn lái yōu xīng jí , yí tà jìn fāng táng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.