Traditional

六言雜興

語道無如孔孟,佛莊雖似非同。
倘有一人領會,何須客滿坐中。

Simplified

六言杂兴

语道无如孔孟,佛庄虽似非同。
倘有一人领会,何须客满坐中。

Pronunciation

liù yán zá xīng

yǔ dào wú rú kǒng mèng , fó zhuāng suī sì fēi tóng 。
tǎng yǒu yī rén lǐng huì , hé xū kè mǎn zuò zhōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.