Traditional

六言雜興

一夜雨來可怖,五更雲散無余。
傳舍僧窗雖異,不妨隨處觀書。

Simplified

六言杂兴

一夜雨来可怖,五更云散无余。
传舍僧窗虽异,不妨随处观书。

Pronunciation

liù yán zá xīng

yī yè yǔ lái kě bù , wǔ gēng yún sàn wú yú 。
chuán shè sēng chuāng suī yì , bù fáng suí chǔ guān shū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.