Traditional

六言

三巴亦有何好?
萬裏翩然獨尋。
本意為君說破,消磨夢境光陰。

Simplified

六言

三巴亦有何好?
万里翩然独寻。
本意为君说破,消磨梦境光阴。

Pronunciation

liù yán

sān bā yì yǒu hé hǎo ?
wàn lǐ piān rán dú xún 。
běn yì wéi jūn shuō pò , xiāo mó mèng jìng guāng yīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.