Traditional

六言

風細飛花相逐,林深啼鳥移時。
客至旋開新茗,僧歸未拾殘棋。

Simplified

六言

风细飞花相逐,林深啼鸟移时。
客至旋开新茗,僧归未拾残棋。

Pronunciation

liù yán

fēng xì fēi huā xiāng zhú , lín shēn tí niǎo yí shí 。
kè zhì xuán kāi xīn míng , sēng guī wèi shí cán qí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.