Traditional

南巖路最近,飯時已散策。
香來知有蘭,遽求乃弗蕕。
生世本幽谷,豈願為世娛。
無心托階庭,當門任君鋤。

Simplified

南岩路最近,饭时已散策。
香来知有兰,遽求乃弗莸。
生世本幽谷,岂愿为世娱。
无心托阶庭,当门任君锄。

Pronunciation

lán

nán yán lù zuì jìn , fàn shí yǐ sàn cè 。
xiāng lái zhī yǒu lán , jù qiú nǎi fú yóu 。
shēng shì běn yōu gǔ , qǐ yuàn wéi shì yú 。
wú xīn tuō jiē tíng , dāng mén rèn jūn chú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.