Traditional

關門望華山

客路瞻太華,三峰高際天。
夏雲亙百裏,合沓遙相連。
雷雨飛半腹,太陽在其巔。
翠微關上近,瀑布林梢懸。
愛此眾容秀,能令西望偏。
徘徊忘暝色,泱漭成陰煙。
曾是朝百靈,亦聞會群仙。
瓊漿豈易挹,毛女非空傳。
仿佛仍佇想,幽期如眼前。
金天有青廟,松柏隱蒼然。

Simplified

关门望华山

客路瞻太华,三峰高际天。
夏云亘百里,合沓遥相连。
雷雨飞半腹,太阳在其巅。
翠微关上近,瀑布林梢悬。
爱此众容秀,能令西望偏。
徘徊忘暝色,泱漭成阴烟。
曾是朝百灵,亦闻会群仙。
琼浆岂易挹,毛女非空传。
仿佛仍伫想,幽期如眼前。
金天有青庙,松柏隐苍然。

Pronunciation

guān mén wàng huá shān

kè lù zhān tài huá , sān fēng gāo jì tiān 。
xià yún gèn bǎi lǐ , hé tà yáo xiāng lián 。
léi yǔ fēi bàn fù , tài yáng zài qí diān 。
cuì wēi guān shàng jìn , pù bù lín shāo xuán 。
ài cǐ zhòng róng xiù , néng líng xī wàng piān 。
pái huái wàng míng sè , yāng mǎng chéng yīn yān 。
zēng shì zhāo bǎi líng , yì wén huì qún xiān 。
qióng jiāng qǐ yì yì , máo nǚ fēi kōng chuán 。
fǎng fó réng zhù xiǎng , yōu qī rú yǎn qián 。
jīn tiān yǒu qīng miào , sōng bǎi yǐn cāng rán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.