Traditional

養生

衰病猶弱國,地與齊楚鄰,朝憂羽書來,暮畏戎車塵,奔命不敢辭,所懼殘吾民。
羸老正類此,日夜憂其身,起居食飲間,恐懼自貴珍,一念少放逸,禍敗生逡巡。
所以古達者,訓戒常諄諄。
不死正爾得,成真非有神。

Simplified

养生

衰病犹弱国,地与齐楚邻,朝忧羽书来,暮畏戎车尘,奔命不敢辞,所惧残吾民。
羸老正类此,日夜忧其身,起居食饮间,恐惧自贵珍,一念少放逸,祸败生逡巡。
所以古达者,训戒常谆谆。
不死正尔得,成真非有神。

Pronunciation

yǎng shēng

shuāi bìng yóu ruò guó , dì yǔ qí chǔ lín , zhāo yōu yǔ shū lái , mù wèi róng chē chén , bēn mìng bù gǎn cí , suǒ jù cán wú mín 。
léi lǎo zhèng lèi cǐ , rì yè yōu qí shēn , qǐ jū shí yǐn jiān , kǒng jù zì guì zhēn , yī niàn shǎo fàng yì , huò bài shēng qūn xún 。
suǒ yǐ gǔ dá zhě , xùn jiè cháng zhūn zhūn 。
bù sǐ zhèng ěr dé , chéng zhēn fēi yǒu shén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.