Traditional

內鄉縣村路作

日下風高野路涼,緩驅疲馬暗思鄉。
渭村秋物應如此,棗赤梨紅稻穗黃。

Simplified

内乡县村路作

日下风高野路凉,缓驱疲马暗思乡。
渭村秋物应如此,枣赤梨红稻穗黄。

Pronunciation

nèi xiāng xiàn cūn lù zuò

rì xià fēng gāo yě lù liáng , huǎn qū pí mǎ àn sī xiāng 。
wèi cūn qiū wù yīng rú cǐ , zǎo chì lí hóng dào suì huáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.