Traditional

內道場永讙上人就郡見訪,善說維摩經,臨別請

五夏登壇內殿師,水為心地玉為儀。
正傳金粟如來偈,何用錢唐太守詩。
苦海出來應有路,靈山別後可無期。
他生莫忘今朝會,虛白亭中法樂時。

Simplified

内道场永讙上人就郡见访,善说维摩经,临别请

五夏登坛内殿师,水为心地玉为仪。
正传金粟如来偈,何用钱唐太守诗。
苦海出来应有路,灵山别后可无期。
他生莫忘今朝会,虚白亭中法乐时。

Pronunciation

nèi dào cháng yǒng huān shàng rén jiù jùn jiàn fǎng , shàn shuō wéi mó jīng , lín bié qǐng

wǔ xià dēng tán nèi diàn shī , shuǐ wéi xīn dì yù wéi yí 。
zhèng chuán jīn sù rú lái jì , hé yòng qián táng tài shǒu shī 。
kǔ hǎi chū lái yīng yǒu lù , líng shān bié hòu kě wú qī 。
tā shēng mò wàng jīn zhāo huì , xū bái tíng zhōng fǎ lè shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.