Traditional

冊上公太常奏雅樂

司樂陳金石,逶迤引上公。
奏音人語絕,清韻佩聲通。
應律煙雲改,來儀鳥獸同。
得賢因舉頌,修禮便觀風。
聖壽三稱內,天歡九奏中。
寂寥高曲盡,猶自滿宸聰。

Simplified

册上公太常奏雅乐

司乐陈金石,逶迤引上公。
奏音人语绝,清韵佩声通。
应律烟云改,来仪鸟兽同。
得贤因举颂,修礼便观风。
圣寿三称内,天欢九奏中。
寂寥高曲尽,犹自满宸聪。

Pronunciation

cè shàng gōng tài cháng zòu yǎ lè

sī lè chén jīn shí , wēi yǐ yǐn shàng gōng 。
zòu yīn rén yǔ jué , qīng yùn pèi shēng tōng 。
yīng lǜ yān yún gǎi , lái yí niǎo shòu tóng 。
dé xián yīn jǔ sòng , xiū lǐ biàn guān fēng 。
shèng shòu sān chēng nèi , tiān huān jiǔ zòu zhōng 。
jì liáo gāo qū jìn , yóu zì mǎn chén cōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.