Traditional

再使蜀道

眇眇葭萌道,蒼蒼褒斜谷。
煙壑爭晦深,雲山共重復。
古來風塵子,同眩望鄉目。
蕓閣有儒生,軺車倦馳逐。
青春客岷嶺,白露搖江服。
歲月鎮羈孤,山川俄反覆。
魚遊戀深水,鳥遷戀喬木。
如何別親愛,坐去文章國。
蟋蟀鳴戶庭,蟏蛸網琴築。

Simplified

再使蜀道

眇眇葭萌道,苍苍褒斜谷。
烟壑争晦深,云山共重复。
古来风尘子,同眩望乡目。
芸阁有儒生,轺车倦驰逐。
青春客岷岭,白露摇江服。
岁月镇羁孤,山川俄反覆。
鱼游恋深水,鸟迁恋乔木。
如何别亲爱,坐去文章国。
蟋蟀鸣户庭,蟏蛸网琴筑。

Pronunciation

zài shǐ shǔ dào

miǎo miǎo jiā méng dào , cāng cāng bǎo xié gǔ 。
yān hè zhēng huì shēn , yún shān gòng zhòng fù 。
gǔ lái fēng chén zǐ , tóng xuàn wàng xiāng mù 。
yún gé yǒu rú shēng , yáo chē juàn chí zhú 。
qīng chūn kè mín lǐng , bái lù yáo jiāng fú 。
suì yuè zhèn jī gū , shān chuān é fǎn fù 。
yú yóu liàn shēn shuǐ , niǎo qiān liàn qiáo mù 。
rú hé bié qīn ài , zuò qù wén zhāng guó 。
xī shuài míng hù tíng , xiāo xiāo wǎng qín zhù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.