Traditional

再到襄陽訪問舊居

昔到襄陽日,髯髯初有髭。
今過襄陽日,髭鬢半成絲。
舊遊都似夢,乍到忽如歸。
東郭蓬蒿宅,荒涼今屬誰?
故知多零落,閭井亦遷移。
獨有秋江水,煙波似舊時。

Simplified

再到襄阳访问旧居

昔到襄阳日,髯髯初有髭。
今过襄阳日,髭鬓半成丝。
旧游都似梦,乍到忽如归。
东郭蓬蒿宅,荒凉今属谁?
故知多零落,闾井亦迁移。
独有秋江水,烟波似旧时。

Pronunciation

zài dào xiāng yáng fǎng wèn jiù jū

xī dào xiāng yáng rì , rán rán chū yǒu zī 。
jīn guò xiāng yáng rì , zī bìn bàn chéng sī 。
jiù yóu dū sì mèng , zhà dào hū rú guī 。
dōng guō péng hāo zhái , huāng liáng jīn shǔ shuí ?
gù zhī duō líng luò , lǘ jǐng yì qiān yí 。
dú yǒu qiū jiāng shuǐ , yān bō sì jiù shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.