Traditional

再賦梅花

老來愛酒剩狂顛,況復梅花到眼邊。
不怕幽香妨靜觀,正須疏影伴臞仙。
松筠共嘆冰霜晚,桃李從教雨露偏。
此去西湖八千裏,破愁一笑得無緣?

Simplified

再赋梅花

老来爱酒剩狂颠,况复梅花到眼边。
不怕幽香妨静观,正须疏影伴臞仙。
松筠共叹冰霜晚,桃李从教雨露偏。
此去西湖八千里,破愁一笑得无缘?

Pronunciation

zài fù méi huā

lǎo lái ài jiǔ shèng kuáng diān , kuàng fù méi huā dào yǎn biān 。
bù pà yōu xiāng fáng jìng guān , zhèng xū shū yǐng bàn qú xiān 。
sōng yún gòng tàn bīng shuāng wǎn , táo lǐ cóng jiào yǔ lù piān 。
cǐ qù xī hú bā qiān lǐ , pò chóu yī xiào dé wú yuán ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.