Traditional

冒雨登擬峴臺觀江漲

雨氣昏千嶂,江聲撼萬家。
雲翻一天墨,浪蹴半空花。
噴薄侵虛閣,低昂泛斷槎。
壯遊思夙昔,乘醉下三巴。

Simplified

冒雨登拟岘台观江涨

雨气昏千嶂,江声撼万家。
云翻一天墨,浪蹴半空花。
喷薄侵虚阁,低昂泛断槎。
壮游思夙昔,乘醉下三巴。

Pronunciation

mào yǔ dēng nǐ xiàn tái guān jiāng zhǎng

yǔ qì hūn qiān zhàng , jiāng shēng hàn wàn jiā 。
yún fān yī tiān mò , làng cù bàn kōng huā 。
pēn báo qīn xū gé , dī áng fàn duàn chá 。
zhuàng yóu sī sù xī , chéng zuì xià sān bā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.