Traditional

軍中雜歌

北面行臺號令新,繡旗豹尾渡河津。
檄書才下降書至,不用兒郎打女真。

Simplified

军中杂歌

北面行台号令新,绣旗豹尾渡河津。
檄书才下降书至,不用儿郎打女真。

Pronunciation

jūn zhōng zá gē

běi miàn xíng tái hào líng xīn , xiù qí bào wěi dù hé jīn 。
xí shū cái xià jiàng shū zhì , bù yòng ér láng dǎ nǚ zhēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.