Traditional

農桑

水長人家浸稻秧,蠶生女手摘桑黃。
差科未起身無事,鄰曲相過日正長。

Simplified

农桑

水长人家浸稻秧,蚕生女手摘桑黄。
差科未起身无事,邻曲相过日正长。

Pronunciation

nóng sāng

shuǐ cháng rén jiā jìn dào yāng , cán shēng nǚ shǒu zhāi sāng huáng 。
chà kē wèi qǐ shēn wú shì , lín qū xiāng guò rì zhèng cháng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.