Traditional

農桑

蠶如黑螘稻青鍼,夫婦耕桑各苦心。
但得老親供養足,不羞布袂與蒿簪。

Simplified

农桑

蚕如黑螘稻青鍼,夫妇耕桑各苦心。
但得老亲供养足,不羞布袂与蒿簪。

Pronunciation

nóng sāng

cán rú hēi yǐ dào qīng zhēn , fū fù gēng sāng gè kǔ xīn 。
dàn dé lǎo qīn gōng yǎng zú , bù xiū bù mèi yǔ hāo zān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.