Traditional

農舍

杜門雖與世相違,未許人嘲作計非,長綆雲邊牽犢過,小舟月下載犁歸。

Simplified

农舍

杜门虽与世相违,未许人嘲作计非,长绠云边牵犊过,小舟月下载犁归。

Pronunciation

nóng shè

dù mén suī yǔ shì xiāng wéi , wèi xǔ rén cháo zuò jì fēi , cháng gěng yún biān qiān dú guò , xiǎo zhōu yuè xià zài lí guī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.