Traditional

冬初酒熟二首

霜繁脆庭柳,風利剪池荷。
月色曉彌苦,鳥聲寒更多。
秋懷久寥落,冬計又如何?
一甕新醅酒,萍浮春水波。
酒熟無客來,因成獨酌謠。
人間老黃綺,地上散松喬。
忽忽醒還醉,悠悠暮復朝。
殘年多少在,盡付此中銷。

Simplified

冬初酒熟二首

霜繁脆庭柳,风利剪池荷。
月色晓弥苦,鸟声寒更多。
秋怀久寥落,冬计又如何?
一瓮新醅酒,萍浮春水波。
酒熟无客来,因成独酌谣。
人间老黄绮,地上散松乔。
忽忽醒还醉,悠悠暮复朝。
残年多少在,尽付此中销。

Pronunciation

dōng chū jiǔ shú èr shǒu

shuāng fán cuì tíng liǔ , fēng lì jiǎn chí hé 。
yuè sè xiǎo mí kǔ , niǎo shēng hán gēng duō 。
qiū huái jiǔ liáo luò , dōng jì yòu rú hé ?
yī wèng xīn pēi jiǔ , píng fú chūn shuǐ bō 。
jiǔ shú wú kè lái , yīn chéng dú zhuó yáo 。
rén jiān lǎo huáng qǐ , dì shàng sàn sōng qiáo 。
hū hū xǐng huán zuì , yōu yōu mù fù zhāo 。
cán nián duō shǎo zài , jìn fù cǐ zhōng xiāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.