Traditional

冬夜宿揚州開元寺烈公房,送李侍禦之江東

遷客投百越,窮陰淮海凝。
中原馳困獸,萬裏棲饑鷹。
寂寂連宇下,愛君心自弘。
空堂來霜氣,永夜清明燈。
發後望煙水,相思勞寢興。
暮帆背楚郭,江色浮金陵。
此去爾何恨,近名予未能。
爐峰若便道,為訪東林僧。

Simplified

冬夜宿扬州开元寺烈公房,送李侍御之江东

迁客投百越,穷阴淮海凝。
中原驰困兽,万里栖饥鹰。
寂寂连宇下,爱君心自弘。
空堂来霜气,永夜清明灯。
发后望烟水,相思劳寝兴。
暮帆背楚郭,江色浮金陵。
此去尔何恨,近名予未能。
炉峰若便道,为访东林僧。

Pronunciation

dōng yè sù yáng zhōu kāi yuán sì liè gōng fáng , sòng lǐ shì yù zhī jiāng dōng

qiān kè tóu bǎi yuè , qióng yīn huái hǎi níng 。
zhōng yuán chí kùn shòu , wàn lǐ qī jī yīng 。
jì jì lián yǔ xià , ài jūn xīn zì hóng 。
kōng táng lái shuāng qì , yǒng yè qīng míng dēng 。
fā hòu wàng yān shuǐ , xiāng sī láo qǐn xīng 。
mù fān bèi chǔ guō , jiāng sè fú jīn líng 。
cǐ qù ěr hé hèn , jìn míng yú wèi néng 。
lú fēng ruò biàn dào , wéi fǎng dōng lín sēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.