Traditional

冬夜獨酌

寒水茫茫浸月明,疏鐘杳杳帶霜清。
一樽濁酒有妙理,十裏荒雞非惡聲。
物外雖增新跌宕,胸中未洗舊崢嶸。
頹然坐睡蒲團穩,殘火昏燈伴五更。

Simplified

冬夜独酌

寒水茫茫浸月明,疏钟杳杳带霜清。
一樽浊酒有妙理,十里荒鸡非恶声。
物外虽增新跌宕,胸中未洗旧峥嵘。
颓然坐睡蒲团稳,残火昏灯伴五更。

Pronunciation

dōng yè dú zhuó

hán shuǐ máng máng jìn yuè míng , shū zhōng yǎo yǎo dài shuāng qīng 。
yī zūn zhuó jiǔ yǒu miào lǐ , shí lǐ huāng jī fēi è shēng 。
wù wài suī zēng xīn diē dàng , xiōng zhōng wèi xǐ jiù zhēng róng 。
tuí rán zuò shuì pú tuán wěn , cán huǒ hūn dēng bàn wǔ gēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.