Traditional

冬夜讀書示子聿

簡斷編殘字欲無,吾兒不負乃翁書。
絕勝鎖向朱門裏,整整牙簽飽蠹魚。

Simplified

冬夜读书示子聿

简断编残字欲无,吾儿不负乃翁书。
绝胜锁向朱门里,整整牙签饱蠹鱼。

Pronunciation

dōng yè dú shū shì zǐ yù

jiǎn duàn biān cán zì yù wú , wú ér bù fù nǎi wēng shū 。
jué shèng suǒ xiàng zhū mén lǐ , zhěng zhěng yá qiān bǎo dù yú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.