Traditional

冬夜集賦得寒漏

清冬洛陽客,寒漏建章臺。
出禁因風徹,縈窗共月來。
偏將殘瀨雜,乍與遠鴻哀。
遙夜重城警,流年滴水催。
閑齋堪坐聽,況有故人杯。

Simplified

冬夜集赋得寒漏

清冬洛阳客,寒漏建章台。
出禁因风彻,萦窗共月来。
偏将残濑杂,乍与远鸿哀。
遥夜重城警,流年滴水催。
闲斋堪坐听,况有故人杯。

Pronunciation

dōng yè jí fù dé hán lòu

qīng dōng luò yáng kè , hán lòu jiàn zhāng tái 。
chū jīn yīn fēng chè , yíng chuāng gòng yuè lái 。
piān jiāng cán lài zá , zhà yǔ yuǎn hóng āi 。
yáo yè zhòng chéng jǐng , liú nián dī shuǐ cuī 。
xián zhāi kān zuò tīng , kuàng yǒu gù rén bēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.