Traditional

冬夜

颼颼黃葉欲辭枝,況著霜風牴死吹。
投老難逢身健日,讀書偏愛夜長時。
孤村月白聞衣杵,破竈煙青煮芋糜。
不是用心希陋巷,為儒自合耐寒饑。

Simplified

冬夜

飕飕黄叶欲辞枝,况著霜风抵死吹。
投老难逢身健日,读书偏爱夜长时。
孤村月白闻衣杵,破灶烟青煮芋糜。
不是用心希陋巷,为儒自合耐寒饥。

Pronunciation

dōng yè

sōu sōu huáng yè yù cí zhī , kuàng zhù shuāng fēng dǐ sǐ chuī 。
tóu lǎo nán féng shēn jiàn rì , dú shū piān ài yè cháng shí 。
gū cūn yuè bái wén yī chǔ , pò zào yān qīng zhǔ yù mí 。
bù shì yòng xīn xī lòu xiàng , wéi rú zì hé nài hán jī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.