Traditional

冬夜

翩翩殘歷不滿紙,坎坎疊鼓無停撾。
白殘未消古鼎火,燈暗尚結寒缸花。
長安故人日已遠,錦江小築天之涯。
拘攣動覺吏有責,幽獨更似僧無家。
臥聞沙雁叫空闊,想見雪谷森谽*。
起提一筆掃疋紙,入卷颯颯奔龍蛇。

Simplified

冬夜

翩翩残历不满纸,坎坎叠鼓无停挝。
白残未消古鼎火,灯暗尚结寒缸花。
长安故人日已远,锦江小筑天之涯。
拘挛动觉吏有责,幽独更似僧无家。
卧闻沙雁叫空阔,想见雪谷森谽*。
起提一笔扫疋纸,入卷飒飒奔龙蛇。

Pronunciation

dōng yè

piān piān cán lì bù mǎn zhǐ , kǎn kǎn dié gǔ wú tíng zhuā 。
bái cán wèi xiāo gǔ dǐng huǒ , dēng àn shàng jié hán gāng huā 。
cháng ān gù rén rì yǐ yuǎn , jǐn jiāng xiǎo zhù tiān zhī yá 。
jū luán dòng jué lì yǒu zé , yōu dú gēng sì sēng wú jiā 。
wò wén shā yàn jiào kōng kuò , xiǎng jiàn xuě gǔ sēn hān ê。
qǐ tí yī bǐ sǎo pǐ zhǐ , rù juàn sà sà bēn lóng shé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.