Traditional

冬日平泉路晚歸

山路難行日易斜,煙村霜樹欲棲鴉。
夜歸不到應閑事,熱飲三杯即是家。

Simplified

冬日平泉路晚归

山路难行日易斜,烟村霜树欲栖鸦。
夜归不到应闲事,热饮三杯即是家。

Pronunciation

dōng rì píng quán lù wǎn guī

shān lù nán xíng rì yì xié , yān cūn shuāng shù yù qī yā 。
yè guī bù dào yīng xián shì , rè yǐn sān bēi jí shì jiā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.