Traditional

冬日齋中即事

詰朝淡無營,百事付童子。
拂我架上書,註我硯中水。
覓睡不復成,取衣乃徐起。
卒歲如一朝,底處著慍喜?

Simplified

冬日斋中即事

诘朝澹无营,百事付童子。
拂我架上书,注我砚中水。
觅睡不复成,取衣乃徐起。
卒岁如一朝,底处著愠喜?

Pronunciation

dōng rì zhāi zhōng jí shì

jié zhāo dàn wú yíng , bǎi shì fù tóng zǐ 。
fú wǒ jià shàng shū , zhù wǒ yàn zhōng shuǐ 。
mì shuì bù fù chéng , qǔ yī nǎi xú qǐ 。
zú suì rú yī zhāo , dǐ chǔ zhù yùn xǐ ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.