Traditional

冬日早起閑詠

水塘耀初旭,風竹飄余霰。
幽境雖目前,不因閑不見。
晨起對爐香,道經尋兩卷。
晚坐拂琴塵,秋思彈一遍。
此外更無事,開樽時自勸。
何必東風來,一杯春上面。

Simplified

冬日早起闲咏

水塘耀初旭,风竹飘余霰。
幽境虽目前,不因闲不见。
晨起对炉香,道经寻两卷。
晚坐拂琴尘,秋思弹一遍。
此外更无事,开樽时自劝。
何必东风来,一杯春上面。

Pronunciation

dōng rì zǎo qǐ xián yǒng

shuǐ táng yào chū xù , fēng zhú piāo yú xiàn 。
yōu jìng suī mù qián , bù yīn xián bù jiàn 。
chén qǐ duì lú xiāng , dào jīng xún liǎng juàn 。
wǎn zuò fú qín chén , qiū sī dàn yī biàn 。
cǐ wài gēng wú shì , kāi zūn shí zì quàn 。
hé bì dōng fēng lái , yī bēi chūn shàng miàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.