Traditional

冬日見牧牛人擔青草歸

塞上綿應折,江南草可結。
欲持梅嶺花,遠競榆關雪。
日月無他照,山川何頓別。
茍齊兩地心,天問將安說。

Simplified

冬日见牧牛人担青草归

塞上绵应折,江南草可结。
欲持梅岭花,远竞榆关雪。
日月无他照,山川何顿别。
苟齐两地心,天问将安说。

Pronunciation

dōng rì jiàn mù niú rén dān qīng cǎo guī

sāi shàng mián yīng zhē , jiāng nán cǎo kě jié 。
yù chí méi lǐng huā , yuǎn jìng yú guān xuě 。
rì yuè wú tā zhào , shān chuān hé dùn bié 。
gǒu qí liǎng dì xīn , tiān wèn jiāng ān shuō 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.