Traditional

冬日讀白集愛其貧堅誌士節病長高人情之句作

君子亦有慕,不慕要路津;君子亦有恥,不恥賤與貧。
風俗未唐虞,詩書非一秦。
展轉不能瞑,臥聽雞唱晨。

Simplified

冬日读白集爱其贫坚志士节病长高人情之句作

君子亦有慕,不慕要路津;君子亦有耻,不耻贱与贫。
风俗未唐虞,诗书非一秦。
展转不能瞑,卧听鸡唱晨。

Pronunciation

dōng rì dú bái jí ài qí pín jiān zhì shì jié bìng cháng gāo rén qíng zhī jù zuò

jūn zǐ yì yǒu mù , bù mù yào lù jīn û jūn zǐ yì yǒu chǐ , bù chǐ jiàn yǔ pín 。
fēng sú wèi táng yú , shī shū fēi yī qín 。
zhǎn zhuǎn bù néng míng , wò tīng jī chàng chén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.