Traditional

冬日

幸是元無了事癡,偷閑聊復學兒嬉。
午窗弄筆臨唐帖,夜幾研朱勘楚詞。
山暖已無梅可折,江清猶蟹有堪持。
舊交乖隔音塵斷,安得歌呼共一卮,

Simplified

冬日

幸是元无了事痴,偷闲聊复学儿嬉。
午窗弄笔临唐帖,夜几研朱勘楚词。
山暖已无梅可折,江清犹蟹有堪持。
旧交乖隔音尘断,安得歌呼共一卮,

Pronunciation

dōng rì

xìng shì yuán wú liǎo shì chī , tōu xián liáo fù xué ér xī 。
wǔ chuāng nòng bǐ lín táng tiè , yè jī yán zhū kān chǔ cí 。
shān nuǎn yǐ wú méi kě zhē , jiāng qīng yóu xiè yǒu kān chí 。
jiù jiāo guāi gé yīn chén duàn , ān dé gē hū gòng yī zhī ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.