Traditional

冬日

故裏躬耕後,頹齡耄及前。
開門無客至,得句有僧傳。
忽忽身如夢,迢迢日似年。
會當乘小雪,夜上剡溪船。

Simplified

冬日

故里躬耕後,颓龄耄及前。
开门无客至,得句有僧传。
忽忽身如梦,迢迢日似年。
会当乘小雪,夜上剡溪船。

Pronunciation

dōng rì

gù lǐ gōng gēng hòu , tuí líng mào jí qián 。
kāi mén wú kè zhì , dé jù yǒu sēng chuán 。
hū hū shēn rú mèng , tiáo tiáo rì sì nián 。
huì dāng chéng xiǎo xuě , yè shàng yǎn xī chuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.