Traditional

冬晚山房書事

屏跡山村病日增,烏皮幾穩得閑憑。
凍雲傍水封梅萼,嫩日烘窗釋硯冰。
歲盡光陰饒袞袞,身閑醉夢且騰騰。
蠻童采藥歸來晚,客至從嗔喚不應。

Simplified

冬晚山房书事

屏迹山村病日增,乌皮几稳得闲凭。
冻云傍水封梅萼,嫩日烘窗释砚冰。
岁尽光阴饶衮衮,身闲醉梦且腾腾。
蛮童采药归来晚,客至从嗔唤不应。

Pronunciation

dōng wǎn shān fáng shū shì

píng jì shān cūn bìng rì zēng , wū pí jī wěn dé xián píng 。
dòng yún bàng shuǐ fēng méi è , nèn rì hōng chuāng shì yàn bīng 。
suì jìn guāng yīn ráo gǔn gǔn , shēn xián zuì mèng qiě téng téng 。
mán tóng cǎi yào guī lái wǎn , kè zhì cóng chēn huàn bù yīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.