Traditional

冬晴行園中

冬溫光景如春妍,暮年強健勝壯年。
手推園門拂石坐,豈暇為客思無氈。
殘蕪未死更郁郁,晚菊欲槁猶鮮鮮。
閑愁正得酒彈壓,此夕預知當熟眠。

Simplified

冬晴行园中

冬温光景如春妍,暮年强健胜壮年。
手推园门拂石坐,岂暇为客思无毡。
残芜未死更郁郁,晚菊欲槁犹鲜鲜。
闲愁正得酒弹压,此夕预知当熟眠。

Pronunciation

dōng qíng xíng yuán zhōng

dōng wēn guāng jǐng rú chūn yán , mù nián qiáng jiàn shèng zhuàng nián 。
shǒu tuī yuán mén fú shí zuò , qǐ xiá wéi kè sī wú zhān 。
cán wú wèi sǐ gēng yù yù , wǎn jú yù gǎo yóu xiān xiān 。
xián chóu zhèng dé jiǔ dàn yā , cǐ xī yù zhī dāng shú mián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.