Traditional

冬狩行四韻連句應詔詩

三川羽檄馳。
六郡良家選。
觀兵細柳城。
校獵長楊苑。
驚雉逐鷹飛。
騰猿看箭轉。
鳴笳河曲還。
猶憶南皮返。

Simplified

冬狩行四韵连句应诏诗

三川羽檄驰。
六郡良家选。
观兵细柳城。
校猎长杨苑。
惊雉逐鹰飞。
腾猿看箭转。
鸣笳河曲还。
犹忆南皮返。

Pronunciation

dōng shòu xíng sì yùn lián jù yīng zhào shī

sān chuān yǔ xí chí , liù jùn liáng jiā xuǎn , guān bīng xì liǔ chéng , xiào liè cháng yáng yuàn , jīng zhì zhú yīng fēi , téng yuán kàn jiàn zhuǎn , míng jiā hé qū huán , yóu yì nán pí fǎn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.