Traditional

冬至宿楊梅館

十一月中長至夜,三千裏外遠行人。
若為獨宿楊梅館?
冷枕單床一病身。

Simplified

冬至宿杨梅馆

十一月中长至夜,三千里外远行人。
若为独宿杨梅馆?
冷枕单床一病身。

Pronunciation

dōng zhì sù yáng méi guǎn

shí yī yuè zhōng cháng zhì yè , sān qiān lǐ wài yuǎn xíng rén 。
ruò wéi dú sù yáng méi guǎn ?
lěng zhěn dān chuáng yī bìng shēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.