Traditional

馮閣老處見與嚴郎中酬和詩因戲贈絕句

乍來天上宜清凈,不用回頭望故山。
縱有舊遊君莫憶,塵心起即墮人間。

Simplified

冯阁老处见与严郎中酬和诗因戏赠绝句

乍来天上宜清净,不用回头望故山。
纵有旧游君莫忆,尘心起即堕人间。

Pronunciation

féng gé lǎo chǔ jiàn yǔ yán láng zhōng chóu hé shī yīn xì zèng jué jù

zhà lái tiān shàng yí qīng jìng , bù yòng huí tóu wàng gù shān 。
zòng yǒu jiù yóu jūn mò yì , chén xīn qǐ jí duò rén jiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.