Traditional

涼夜有懷

念別感時節,早蛩聞一聲。
風簾夜涼入,露簟秋意生。
燈盡夢初罷,月斜天未明。
暗凝無限思,起傍藥闌行。

Simplified

凉夜有怀

念别感时节,早蛩闻一声。
风帘夜凉入,露簟秋意生。
灯尽梦初罢,月斜天未明。
暗凝无限思,起傍药阑行。

Pronunciation

liáng yè yǒu huái

niàn bié gǎn shí jié , zǎo qióng wén yī shēng 。
fēng lián yè liáng rù , lù diàn qiū yì shēng 。
dēng jìn mèng chū bà , yuè xié tiān wèi míng 。
àn níng wú xiàn sī , qǐ bàng yào lán xíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.