Traditional

減字木蘭花 原無調名,茲據律補 浩然齋雅談

並州霜早。
禾黍離離成腐草。
馬困人疲。
惟有郊原雀鼠肥。
分明有路。
好逐衡陽征雁去。
鼓角聲中。
全晉山河一半空。

Simplified

减字木兰花 原无调名,兹据律补 浩然斋雅谈

并州霜早。
禾黍离离成腐草。
马困人疲。
惟有郊原雀鼠肥。
分明有路。
好逐衡阳征雁去。
鼓角声中。
全晋山河一半空。

Pronunciation

jiǎn zì mù lán huā yuán wú diào míng , zī jù lǜ bǔ hào rán zhāi yǎ tán

bìng zhōu shuāng zǎo , hé shǔ lí lí chéng fǔ cǎo , mǎ kùn rén pí , wéi yǒu jiāo yuán què shǔ féi , fēn míng yǒu lù , hǎo zhú héng yáng zhēng yàn qù , gǔ jiǎo shēng zhōng , quán jìn shān hé yī bàn kōng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.