Traditional

減字木蘭花

傷懷離抱。
天若有情天亦老。
此意如何。
細似輕絲渺似波。
扁舟岸側。
楓葉荻花秋索索。
細想前歡。
須著人間比夢間。

Simplified

减字木兰花

伤怀离抱。
天若有情天亦老。
此意如何。
细似轻丝渺似波。
扁舟岸侧。
枫叶荻花秋索索。
细想前欢。
须著人间比梦间。

Pronunciation

jiǎn zì mù lán huā

shāng huái lí bào , tiān ruò yǒu qíng tiān yì lǎo , cǐ yì rú hé , xì sì qīng sī miǎo sì bō , biǎn zhōu àn cè , fēng yè dí huā qiū suǒ suǒ , xì xiǎng qián huān , xū zhù rén jiān bǐ mèng jiān ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.