Traditional

減字木蘭花

樓臺向曉。
淡月低雲天氣好。
翠幕風微。
宛轉梁州入破時。
香生舞袂。
楚女腰肢天與細。
汗粉重勻。
酒後輕寒不著人。

Simplified

减字木兰花

楼台向晓。
淡月低云天气好。
翠幕风微。
宛转梁州入破时。
香生舞袂。
楚女腰肢天与细。
汗粉重匀。
酒後轻寒不著人。

Pronunciation

jiǎn zì mù lán huā

lóu tái xiàng xiǎo , dàn yuè dī yún tiān qì hǎo , cuì mù fēng wēi , wǎn zhuǎn liáng zhōu rù pò shí , xiāng shēng wǔ mèi , chǔ nǚ yāo zhī tiān yǔ xì , hàn fěn zhòng yún , jiǔ hòu qīng hán bù zhù rén ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.